2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini arttırmak ve bilişim sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini kapsar.

 Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelge’de geçen;

 1. a) Alım heyeti: Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, yeni pazarlar bulunması amacıyla; yurt dışında faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş temsilcileri veya basın mensuplarının ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri, iş organizasyonlarına katılmaları, serbest bölgelerde inceleme yapmaları veya ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerini ziyaret etmelerini sağlayan organizasyonu,
 2. b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,
 3. c) Bilişim şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi,

ç) Birim: Yurt dışında açılan ofis, bilişim merkezi veya irtibat ofisini,

 1. d) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü,
 2. e) Genelge: İşbu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ni,
 3. f) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokenti,
 4. g) Katılım maliyeti: Yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara katılmak için ödemeleri gereken yer kirası, stand kurulumu, dekorasyon ve sigorta giderlerinden oluşan maliyeti,

ğ) Sektörel ticaret heyeti: Bakanlık koordinasyonunda yapılan, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, mevcut pazarlardaki payının yükseltilmesi, ülkemize yeni pazarlar bulunması veya ülkemizin ekonomik ve ticarî açıdan tanıtımı amacıyla; aynı sektörde ve/veya alt sektörlerde faaliyette bulunan yararlanıcıların yurt dışında yerleşik şirket, kurum veya kuruluşlarla ikili iş görüşmeleri yapmalarını ve ilgili tesisleri yerinde görmelerini sağlamaya yönelik organizasyonları,

 1. h) Şirket: Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

ı) Tebliğ: 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’i,

 1. i) Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirketi,
 2. j) Ticaret heyeti: Sektörel ticaret heyetini veya Bakanlıkça koordine edilen sektörel tanıtım ve sunum gezisini,
 3. k) Yararlanıcı: Türkiye ve/veya serbest bölgelerde yerleşik olup bilişim sektöründe faaliyet gösteren; bilişim şirketlerini, teknokentleri ve işbirliği kuruluşlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler – Pazara giriş desteği

MADDE 5 – (1) Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlık’tan ön onay alınmalıdır. Ön onay verilmeyen raporlar desteklenmez. Ön onay; raporu hazırlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun içeriği göz önünde bulundurularak verilir.

(3) Bu madde kapsamında yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir.

(4) Bu madde kapsamında ön onay başvuruları “Rapor Desteği Ön Onay Formu (EK B_1)” ile destek başvuruları ise ön onay ve rapor alımını müteakiben “Rapor Desteği Başvuru Formu (EK B_2)” ve “Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_3)” ile doğrudan veya postayla Genel Müdürlüğe yapılır.

MADDE 6 – (1) Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:

 1. a) Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
 2. b) DVD hazırlık giderleri,
 3. c) Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,

ç) Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri.

(3) Bilişim şirketleri bu madde kapsamında destek başvurularını, pazara giriş

giderlerini yapmalarını müteakiben “Bilgisayar Oyunu Desteği Başvuru Formu (EK B_4)” ve “Bilgisayar Oyunu Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_5)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yaparlar.

MADDE 7 – (1) Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenebilir.

(3) Bilişim şirketleri bilgisayar uygulamasını pazarlayan şirketin kestiği komisyon giderleri için 3 (üç) aylık dönemler halinde “Bilgisayar Uygulaması (Aplikasyon) Desteği Başvuru Formu (EK B_6)” ve “Bilgisayar Uygulaması (Aplikasyon) Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_7)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe destek başvurusunda bulunurlar.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler Yurt dışı tanıtım desteği

MADDE 8 – (1) Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 1. a) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
 2. b) Tercümanlık giderleri,
 3. c) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),

ç) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,

 1. d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 2. e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
 3. f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 4. g) Danışmanlık giderleri.

(3) Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.

(4) Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar girmektedir. Bu mecralarda gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri 3 (üç) ayı geçemez.

(5) Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

(6) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz.

(7) 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin gönderilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD  Dolarının altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.

(8) Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı esajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

(9) Bu Genelge kapsamında ön onay verilen tanıtım programları desteklenir. Yararlanıcılar tanıtım programının başlangıç tarihinden en az bir ay önce program taslak faaliyet planı ve tahminî bütçesi ile Bakanlığa “Yurt Dışı Tanıtım Desteği Ön Onay Başvuru Formu (EK B_8)” ile ön onay başvurusunda bulunurlar. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Yararlanıcı ön onay başvurusunda uygun bulunmayan faaliyetler için destek alamaz.

(10) Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön başvuruları uygun görülen yararlanıcılar faaliyetin gerçekleşmesini müteakiben “Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Formu (EK B_9)” ve “Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_10)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe başvuru yaparlar.

MADDE 9 – (1) Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

(3) 8 inci madde kapsamında destek başvurusunda bulunan bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamaz.

(4) Bu madde kapsamında desteklenen fuar, kongre ve konferanslar “Desteklenen Organizasyonlar Listesi (EK B_11)”nde belirtilmektedir.

(5) Bu madde kapsamında destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben “Organizasyon Desteği Başvuru Formu (EK B_12) ve “Organizasyon Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_13)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

MADDE 10 – (1) Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek arama motorları “Desteklenn Arama Motorları Listesi (EK B_14)”nde belirtilmektedir.

(3) Bu madde kapsamında destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben “Arama Motoru Desteği Başvuru Formu (EK B_15)” ve “Arama Motoru Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_16)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler –  Yurt dışı birim desteği

MADDE 11 – (1) Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

(2) Teknokentlerin yurt dışında açtıkları her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 (iki) personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(3) Bir yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.

(4) Yararlanıcı, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.

(5) Bu madde kapsamındaki destek ödemesi başvuru yapan yararlanıcının yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(6) Türkiye’deki yararlanıcı doğrudan veya yurt dışında kuracağı şirket aracılığıyla, yurt dışında birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki yararlanıcı arasında organik bağın olması gerekir. Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

 1. a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 2. b) Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 3. c) Yararlanıcının en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

(7) Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmünün uygulanmasını imkânsız hale getiriyorsa söz konusu fıkra hükmü uygulanmaz.

(8) Yurt dışındaki şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının ya da bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışındaki şirketin, yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

(9) İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birim kapatılır veya bu maddenin 6 ncı fıkrasında belirtilen organik bağ sona erer ise destek başvurusu değerlendirilmez. Faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Bakanlığa derhal bildirir. İlgili birim destek kapsamına alındıktan sonra, kapatılmaya veya organik bağın sona ermesine ilişkin bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

(10) Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

(11) Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan, kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilmelidir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekir.

(12) Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve en fazla 48 ay sonra biter.

(13) Destek kapsamındaki bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda; eski birimin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni birime taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilmesi ve yeni birimin kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekmektedir. Bildirimin ve yeni adresteki birimin kira sözleşmesinin onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski adresteki birim kapatılmış sayılır ve yararlanıcı bir birim hakkını kullanmış olur. Adres değişikliği yapılan tarihe kadar geçen süre için destek ödemesi yapılır. Bildirimin ve yeni adresteki birimin kira sözleşmesinin onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda yeni adresteki birim eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.

(14) Başvuru sahibi, kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışında şirket kurmuş ise yurt dışı şirkete ilişkin belgeleri, bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği uygun gördüğü belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2012/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” şerhini düşüp, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim eder. Düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(15) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, bu maddede belirtilen harcama belgelerinde yer alan tutarların rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.

(16) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği “Yurt Dışı Birim Desteği” için kendisine başvuran yararlanıcının yurt dışı birimini ilk destek başvurusunda ve desteğin verilmesi halinde destek süresince her yıl en az bir kez yerinde inceler. Bu incelemeler çerçevesinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirerek “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu (EK B_17)” Genel Müdürlüğe iletir. (17) Yararlanıcı ilgili birim faaliyete geçtikten sonra “Yurt Dışı Birim Desteği Başvuru Formu (EK B_18)” ve “Yurt Dışı Birim Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_19)” ile Genel Müdürlüğe destek başvurusunda bulunur.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler –  Belgelendirme desteği

MADDE 12 – (1) Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 1. a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. b) Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Kayıt ücretleri,

 1. d) Danışmanlık giderleri,
 2. e) Gözetim giderleri,
 3. f) Yenileme giderleri.

(2) Bu madde kapsamında desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar “Desteklenen Belgeler Listesi (EK B_20)”nde belirtilmektedir. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda listeyi revize eder.

(3) Bu madde kapsamında destek başvuruları “Belgelendirme Desteği Başvuru Formu (EK B_21)” ve “Belgelendirme Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_22)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler –  Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri

MADDE 13 – (1) Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.

 1. a) Tercümanlık giderleri,
 2. b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
 3. c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (prodüksiyon giderleri karşılanmaz),

ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

 1. d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
 2. e) Toplu transferler.

(3) Bu madde kapsamında bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

 1. a)Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
 2. b)Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

(4) Bu madde kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının, sadece ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir.

(5) Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

(6) Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki hedef ülkeler “Bilişim Sektöründe Hedef Ülkeler Listesi (EK B_23)”nde belirtilmektedir.

(7) Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

(8) İşbirliği kuruluşu ticaret heyeti veya alım heyeti ön onay başvurusunu heyet tarihinden en az bir ay önce “Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Ön Onay Başvuru Formu (EK B_24)” ve “Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Katılımcı Bilgi Formu (EK B_25)” ile; destek başvurusunu ise faaliyetin gerçekleşmesini müteakiben “Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Başvuru Formu (EK B_26)” ve “Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_27)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapar.

(9) Bakanlık tarafından doğrudan koordine edilecek ticaret veya alım heyeti programının faaliyet kapsamı, katılımcıları, ülkesi ve Bakanlığın heyeti birlikte gerçekleştireceği yararlanıcı Bakanlık onayı ile belirlenir.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler Danışmanlık desteği

MADDE 14 – (1) Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.

(3) Bilişim şirketleri danışmanlık hizmetini Genel Müdürlüğün onay verdiği danışmanlık şirketlerinden alabilir. Bilişim şirketi alacağı danışmanlık hizmeti konusunda detaylı bilgileri ön başvuru esnasında Bakanlığa sunar. Bu madde kapsamında ön onay başvuruları danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu (EK B_28)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır. Bilişim şirketi, ön onay başvurusu sırasında danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlık şirketine ilişkin detaylı bilgi ile söz konusu danışmanlık şirketinin daha önce danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 (üç) müşteriden alınmış referans mektubunu da Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük danışmanlık hizmetini verecek şirketi sektöre ilişkin uzmanlığı ve danışmanlık vereceği konuya ilişkin tecrübesi ve yetkinliği açısından değerlendirir.

(4) Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus faydalanabilir.

(5) Bu madde kapsamında destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben “Danışmanlık Desteği Başvuru Formu (EK B_29)” ve “Danışmanlık Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri (EK B_30)” ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme esasları

MADDE 15 – (1) Bu Genelge kapsamında herhangi bir destekten yararlanabilmek için, yapılan giderlere ilişkin ödeme belgeleri ve ilgili diğer belgelerin tevsik edilmesi gerekir

Başvuru ve ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 16 – (1) Bu Genelge kapsamında yer alan desteklerden faydalanmak isteyen yararlanıcı, “Temel Bilgi ve Belgeler (EK T_1)”i bir defaya mahsus olmak üzere, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Yararlanıcı Bilgi Bankası’nda tutulmalarını teminen ilk destek başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe iletir. Yararlanıcı, güncelliğini yitiren veya değişen bilgi ve belgeleri yeniler.

MADDE 17 – (1) Bu Genelge kapsamında destekten yararlanabilmek için, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgeler, yararlanıcı tarafından elden ya da posta ile Bakanlığa teslim edilir.

(2) Bu Genelge’nin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen faaliyetler için düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa teslim edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(3) Bu Genelge’nin 11 inci maddesinde belirtilen “Yurt Dışı Birim Desteği” için düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.

(4) Eksik bilgi ve belgelerin Bakanlıkça ilk eksik belge bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde, destek başvurusu; süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Söz konusu 3 (üç) aylık süre Bakanlıkça gönderilen eksik belge bildirim yazısının tebliğinden itibaren başlar. Bahse konu üç aylık sürenin bitiminde destek başvuru dosyası mevcut haliyle değerlendirilir.

(5) Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında, yararlanıcı tarafından gönderilen evrakın Bakanlık veya Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği kayıtlarına girdiği tarih esasalınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(6) Bu Genelge’nin 11 inci maddesinde yer alan “Yurt Dışı Birim Desteği” kapsamında yurt dışında yapılan giderlere ait ödeme belgeleri ile yurt dışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekir.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler

Ödeme

MADDE 18 – (1) Bakanlık, ödeme yapılacak yararlanıcıyı ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirir. (2) Bu Genelge kapsamında destek ödemeleri, desteklenecek faaliyeti gerçekleştiren yararlanıcıya yapılır. Genelgenin 13 üncü maddesi kapsamındaki destek ödemesi ise ticaret heyeti/alım heyetini organize eden işbirliği kuruluşuna veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcıya yapılır.

MADDE 19– (1) Bu Genelge çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde, Genel Müdürlük; Tebliğ kapsamında yapılan başvurunun sonuçlandırıla bilmesini teminen, destek başvurusunda bulunan şirket, kuruluş veya işbirliği kuruluşu tarafından Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakiben, uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibine gönderir.

MADDE 20- (1) Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirket, kuruluş veya işbirliği kuruluşunun borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. a) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen, ödeme talimatı TCMB’ye; destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa başvuru sahibine ödenmesini teminen, ödeme talimatı TCMB’ye; destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.
 2. b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.
 3. c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen, ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

(2) Bu Genelge kapsamında verilen desteklere ilişkin ödemeler, tevsik edilen ödeme belgelerinde gösterilen giderlerin (vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD Doları’na çevrilirken, “www.oanda.com” sitesi kurları esas alınır.

Bilişim Sektörüne Dayalı Teşvikler 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 21 – (1) Bakanlık, uygulamada ortaya çıkacak sorunlar ile mücbir sebepleri inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, dış ticaret strateji ve hedefleri çerçevesinde, işbu Genelge kapsamında desteklenecek olan yararlanıcıları; belirlemeye, akredite etmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Bakanlık, dış ticaret hedef ve stratejilerini gerçekleştirebilmek ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun bütçesini etkin ve adil olarak yönetebilmek amaçlarıyla destek kapsamına aldığı yararlanıcılara bir takvim yılı içerisinde sağlanacak destek miktarını sınırlamaya yetkilidir.

(4) Bakanlık, bu Genelge kapsamında ödenecek destek miktarlarını her türlü kamu alacağından mahsup edilmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye yetkilidir

Yaptırım

MADDE 22 – (1) Bu Genelge kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan bir yararlanıcının yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin veya bu Genelge’nin hükümlerine aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; söz konusu yararlanıcının bu Genelge kapsamında yapmış olduğu bütün başvurular reddedilir ve Tebliğ kapsamındaki diğer destek talepleri en az 2 (iki) yıl süreyle değerlendirmeye alınmaz.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Bakanlık, yararlanıcıların işbu Genelge kapsamında desteklenen faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin, Genelge’nin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda, ilgili yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır, yararlanıcının sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı hakkında işbu Genelgenin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uygulanır.

Uygulama

MADDE 24– (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’ nun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanan ve 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında destekten yararlanmış olan birimler, işbu Genelge’nin 11 inci maddesi kapsamındaki desteklerden de yararlanabilirler.

(2) “2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamındaki desteklerden yararlanan ve Tebliğ yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan birimler Tebliğ kapsamında desteklenmez.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yürürlüğe girdiği tarihten önce; “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve “97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yürürlüğe girdiği tarihten önce; “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve “97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin, Bakanlığa intikal ettirilmiş destek başvurularının incelenip sonuçlandırılmasında yararlanıcılar açısından bu Genelge’nin lehte olan hükümleri uygulanır.

(2) Tebliğ yayımlandığı tarihten önce Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetler veya Bakanlık tarafından uygun görülen fuar, kongre veya konferans için, ön onay alınmamış olsa bile, işbu Genelge kapsamında destek başvurusunda bulunulabilir. Bu çerçevede başvuru tarihi itibarıyla, faaliyetin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren, üzerinden 6 (altı) ayı geçmemiş ödeme belgeleri destek kapsamında değerlendirilebilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Genelgeyi Ekonomi Bakanlığı yürütür.